Gohanzo

14 tekstów – auto­rem jest Go­hanzo.

Uda­ne życie jest sztuką po­legającą na dos­trze­ganiu piękna... w całko­wicie zwyczaj­nych momentach. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 grudnia 2013, 17:35

Szczyt­nym ideom naj­le­piej się żyje w świecie naj­bar­dziej od­da­lonym od rzeczywistości.


______________________________
Z de­dykacją dla osób, które zat­ra­ciły war­tości po po­rażkach, bądź w pości­gu za pieniądzem. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 15 maja 2011, 13:53

Trze­ba do­ceniać ważnych nam ludzi, gdyż każdy z nich jest częścią nas samych. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 6 maja 2011, 13:40

Cza­sem krok w tył jest je­dynym kro­kiem, który poz­wa­la nam na później­sze wy­kona­nie kro­ku naprzód. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 28 lutego 2011, 08:15

Człowiek nie umiera wraz z zap­rzes­ta­niem bi­cia ser­ca lecz z mo­men­tem ut­ra­ty marzeń, wiary i siły by da­lej żyć. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 1 lutego 2011, 09:39

Męczące jest kiedy nie ro­zumiesz in­nych,ale nie ma większej ka­tor­gi od nie ro­zumienia sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 30 stycznia 2011, 09:49

Brak wiary w siebie jest naj­częstszą przyczyną porażek. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 29 stycznia 2011, 23:16

Jak się często oka­zuje, trwa­nie w bez­sensow­ności, też ma swój sens. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 12 stycznia 2011, 09:09

Jeśli coś kochasz to ta miłość Ci się odwdzięczy. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 10 stycznia 2011, 15:28

Naj­większym prob­le­mem sprag­nionych jest fakt, że dla uko­jenia ich prag­nienia zbyt często może star­czyć by­le napój. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 9 stycznia 2011, 00:07
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gohanzo

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 maja 2014, 22:27Gohanzo sko­men­to­wał tek­st Słowa to pom­nik, który [...]

22 czerwca 2012, 10:57Gohanzo sko­men­to­wał tek­st Kobieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. [...]